Thích game này? Nhấn
Bình luận


Nông trại vui vẻ Online

nong-trai-vui-ve-online3

GI?I THI?U GAME NÔNG TR?I VUI V? ONLINE – BIG FARM

Nông tr?i vui v? Onlinegame Nông tr?i n?i ti?ng trên th? gi?i v?i h?n 40 tri?u ng??i ch?i ?ã ra m?t trên Luy?n Game.

Nông Tr?i Vui V? – Big Farm mô ph?ng theo các ho?t ??ng làm v??n, xây d?ng nông tr?i v?i ?? h?a c?c ??p và âm thanh s?ng ??ng v?i h?n 40 ki?u building và 90 nông s?n ?? b?n có th? thu ho?ch.

??c bi?t ?ây là game online nhi?u ng??i ch?i, nên b?n có th? t??ng tác v?i hàng tri?u “nông dân” t? kh?p n?i trên th? gi?i. Nhi?m v? c?a b?n trong trò ch?i này là xây d?ng cho mình m?t nông tr?i v?i các nông s?n, các lo?i v?t nuôi, cùng các ng??i ch?i khác hoàn thành các quests trong trò ch?i Nông tr?i ??nh cao này.

nong-trai-vui-ve-online4

nong-trai-vui-ve-online2

 

Xem thêm C?t truy?n c?a game và ?nh khác

C?t chuy?n c?a game Nông tr?i online: Chú George ?ã ?? l?i cho b?n trang tr?i, tuy nhiên, m?i ??u trang tr?i ch? khá là ??n gi?n. Hãy dùng k? n?ng kinh doanh c?a b?n và cùng v?i s? giúp ?? c?a hàng xóm, gia ?ình và nh?ng ng??i b?n ?? bi?n khu v??n thành m?t nông tr?i ??p ?? và giàu có. Hãy tr?ng ?úng lo?i cây, thu h?ach, ch?m sóc v?t nuôi và ??m b?o cho ng??i làm c?a mình luôn h?nh phúc, ch?c ch?n b?n s? xây d?ng ???c m?t trang tr?i ??p tuy?t!

nong-trai-vui-ve-online1

nongtraivuive-island

[collapse]
Thể loại: Chiến lược, Chơi game trên điện thoại, Game online, Nhiều người chơi, Nổi bật, Quản lý, Quản lý
Từ khóa: , , , ,

Gửi link này cho bạn bè:

Bình luận về game này