FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Nông trang vui vẻ

Chào m?ng ??n v?i Game Nông trang vui v?. Trong vòng 1 n?m b?n hãy ki?m ???c càng nhi?u ti?n càng t?t. M?i m?t lo?i rau c? qu? có th?i gian phát tri?n riêng, do ?ó l?i nhu?n mang l?i c?ng khác nhau tu? vào công s?c b? ra.
N?u b?n yêu thích th? lo?i game này, b?n có th? t?i v? game nông tr?i ??nh cao nh?t hi?n nay t?i ?ây
GoFarm 135 - Phiên B?n Nông tr?i cho ?i?n tho?i
Th? lo?i tr?ng tr?t ch?n nuôi, phiên b?n m?i nh?t ?? h?a ??p, ch?c n?ng phong phú....


Thể loại: Chiến lược, Nổi bật, Quản lý
Từ khóa: , , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments