FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Nông trại vui vẻ 3

N?i dung: Ch?m sóc nông tr?i c?a b?n, gi? cho cây c?i và gia súc gia c?m luôn vui v? ?? ki?m ???c nhi?u ti?n, dùng ti?n ?ó mua các nông c? và trang thi?t b? nâng c?p ?? ki?m càng nhi?u ti?n h?n n?a. Cách ch?i: Click chu?t ?? tr?ng cây, bón phân, cho gia súc, gia c?m ?n u?ng và thu ho?ch nông s?n.
N?u b?n yêu thích th? lo?i game này, b?n có th? t?i v? game nông tr?i ??nh cao nh?t hi?n nay t?i ?ây
GoFarm 135 - Phiên B?n Nông tr?i cho ?i?n tho?i
Th? lo?i tr?ng tr?t ch?n nuôi, phiên b?n m?i nh?t ?? h?a ??p, ch?c n?ng phong phú....


Thể loại: Chiến lược, Nổi bật, Quản lý, Văn phòng
Từ khóa: , , , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments