FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Nông trại vui vẻ 3 – Farm frenzy 3

Phiên b?n nâng c?p và m? r?ng c?a game nông tr?i vui v? ! V?i nhi?u v?t d?ng và c?i thi?n v? ?? h?a
hình trang tr?i ch?n nuôi gia súc, gia c?m ?ang là công vi?c ???c r?t nhi?u nông dân yêu thích. M?i b?n tham gia trò ch?i, và ch?ng t? b?n c?ng có th? tr? thành m?t nông dân th?c s?, bi?t tính toán ch?n nuôi, b?o v?, mua bán nh?ng ?? v?t và th?c ph?m h?p lý.

N?u b?n yêu thích th? lo?i game này, b?n có th? t?i v? game nông tr?i ??nh cao nh?t hi?n nay t?i ?ây
GoFarm 135 - Phiên B?n Nông tr?i cho ?i?n tho?i
Th? lo?i tr?ng tr?t ch?n nuôi, phiên b?n m?i nh?t ?? h?a ??p, ch?c n?ng phong phú....


Thể loại: Bạn gái, Chiến lược, Nổi bật
Từ khóa: , , , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments