FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Nông trang vui vẻ

Chào m?ng ??n v?i Game Nông trang vui v?. Trong vòng 1 n?m b?n hãy ki?m ???c càng nhi?u ti?n càng t?t. M?i m?t lo?i rau c? qu? có th?i gian phát tri?n riêng, do ?ó l?i nhu?n mang l?i c?ng khác nhau tu? vào công s?c b? ra. Nhi?m v? c?a b?n là tr?ng tr?t các lo?i rau c? qu? và thu ho?ch chúng. ??u tiên b?n ph?i ra th? tr?n mua h?t gi?ng v? sau ?ó m?i ti?n hành tr?ng c? qu? và nuôi gà ???c. Hãy thu ho?c th?t nhi?u bán l?y ti?n b?n nhé. N?u yêu thích ch?i game online b?n có th? th? ch?i thêm game Pikachu,  game B?n súng, game ?ua xe, Plants vs Zombies?ây là nh?ng game hot nh?t và ?ang ???c r?t nhi?u ng??i yêu thích! N?u b?n yêu thích th? lo?i game này, b?n có th? t?i v? game nông tr?i ??nh cao nh?t hi?n nay t?i ?ây
GoFarm 135 - Phiên B?n Nông tr?i cho ?i?n tho?i
Th? lo?i tr?ng tr?t ch?n nuôi, phiên b?n m?i nh?t ?? h?a ??p, ch?c n?ng phong phú....


Thể loại: Chiến lược, Game hay, Nổi bật, Quản lý
Từ khóa: , , , , , , , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments