FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Pikachu 24h

Game Pikachu v?i l?i ch?i ??n gi?n và ?? h?a d? th??ng ?ã chinh ph?c trái tim hàng tri?u ng??i trên th? gi?i. N?u nh? phiên b?n game Pikachu kinh ?i?n h?p d?n ng??i ch?i v?i hình ?nh nh?ng con thú d? th??ng thì phiên b?n Pikachu 24h ???c ??c bi?t yêu thích b?i nh?ng hình ?nh s?ng ??ng, giai ?i?u du d??ng và nh?ng màn ch?i c?c k? phong phú!
Nhi?m v? c?a b?n c?ng gi?ng nh? nh?ng phiên b?n Pikachu tr??c là ch? c?n tìm hai hình gi?ng nhau và ???ng n?i gi?a hai hình ?ó không g?p khúc quá 02 l?n, click l?n l??t vào hai hình ?? tri?t tiêu nhau.
game pikachu 24h
B?n s? hoàn thành trò ch?i sau khi lo?i b? h?t t?t c? các hình tr??c khi h?t gi?. Sau khi qua vòng, b?n s? có c? h?i nh?n ???c nh?ng v?t ph?m nh?m giúp b?n hoàn thành vòng sau ???c s?m h?n nh?: Ch? d?n, ?óng b?ng, tia laze, búa ??p và ??o v? trí.
ch?i game pikachu 24hHãy tr?i ngh?m m?t game Pikachu hoàn toàn m?i v?i l?i ch?i ??c ?áo và ??y tính th? giãn này nhé!
  Bên c?nh ?ó, nh?ng game nh? Line 98PacmanChinh ph?c ái tình  c?ng là nh?ng trò ch?i cùng th? lo?i game Kinh ?i?n h?a h?n s? mang ??n cho ng??i ch?i nhi?u c?m giác thú v? và khó quên ??y.

Thể loại: Kinh điển, Nổi bật, Trẻ em, Trí tuệ, Văn phòng
Từ khóa: , , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments