FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Pikachu Cổ Điển

- S? d?ng chu?t ?? thao tác.
Là m?t phiên b?n khác c?a dòng game Pikachu online, Game Pikachu c? ?i?n là m?t trong nh?ng game kinh ?i?n hay nh?t ???c thi?t k? v?i cách ch?i ?ánh ?? truy?n th?ng c?a lo?t game Pikachu n?i ti?ng này.
game pikachu c? ?i?n 2
Là th? lo?i trò ch?i v?n phòng ???c ?a s? ng??i ch?i trên th? gi?i yêu m?n, ng??i ch?i s? l?n l??t tham gia vào nh?ng th? thách tìm hai hình gi?ng nhau theo nguyên t?c c?a game ?? hoàn thành t?ng nhi?m v? t??ng ?ng. C? th?, b?n ch? c?n tìm hai hình Pokemon gi?ng nhau trong m?t b?ng ch? nh?t, sao cho n?i chúng l?i v?i nhau b?ng các ???ng th?ng không quá 3 ?o?n g?p khúc. Th?t d?n gi?n ph?i không nào.
ch?i game pikachu c? ?i?n 2
V?i hình ?nh ?? h?a ??p, cách ch?i quen thu?c thì b?n hãy s?n sàng cho nh?ng th? thách vui nh?n và h?p d?n m?i trong game mini ?ang ???c yêu thích hi?n nay, và th? hi?n tài nhanh nh?y khi hoàn thành t?ng màn ch?i th?t xu?t s?c.
  Ngoài ra, các trò ch?i nh? Chém hoa qu?Ch?i game Kim c??ng 2 onlinePlants vs Zombie  là nh?ng game cùng th? lo?i mà b?n không nên b? qua n?u ?am mê th? lo?i game Kinh ?i?n này ??y

Thể loại: Kinh điển, Nổi bật, Trẻ em, Văn phòng
Từ khóa: ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments