FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Pikachu kinh điển

l? trò ch?i Pikachu ?ã là m?t t?a game quá quen thu?c v?i hàng tri?u ng??i Vi?t Nam v?i nh?ng hình thú d? th??ng.

Pikachu kinh ?i?n là t?a game Pikachu ???c nhi?u ng??i yêu thích bên c?nh các phiên b?n game Pikachu n?i ti?ng nh? game Pikachu c? ?i?n, Pikachu 2Pikachu online

V?i nhi?u màn ch?i và l?i ch?i h?p d?n, ch?c ch?n game Pikachu kinh ?i?n s? làm b?n yêu thích và có nh?ng phút giây gi?i trí th? giãn thú v?.
 
pikachu

Nhi?m v? c?a trò ch?i là tìm các c?p hình gi?ng nhau sao cho ???ng n?i gi?a c?p hình ?ó g?p khúc không quá 2 l?n ?? lo?i b? chúng. B?n s? hoàn thành 1 màn ch?i sau khi lo?i b? ???c toàn b? các c?p hình.
Cách ch?i:S? d?ng chu?t  b?m vào các hình ?nh gi?ng nhau.

Thể loại: Game Pikachu, Game vui, Kinh điển, Nổi bật, Trẻ em, Văn phòng
Từ khóa: , , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments