Thích game này? Nhấn
Bình luận


Pikachu Nông trại trang mơ

Nông tr?i trong m? – d?o quanh nông tr?i ?? khám phá thêm nh?ng con v?t, ?? v?t mà b?n yêu thích. Hãy thu th?p nh?ng con v?t, ?? v?t mà b?n yêu thích ?? cho chúng vào kho, b?ng cách n?i các con v?t ,?? v?t gi?ng nhau ?? cho chúng vào kho tr??c khi th?i gian k?t thúc.

Game có l?i ch?i gi?ng game Pikachu n?i ti?ng, Nông tr?i trong m? còn b? sung thêm các màn ch?i v?i s? chuy?n h??ng c?a nh?ng con v?t trong trang tr?i làm game tr? nên thêm k?ch tính và th? thách.

?ây là game không th? b? qua v?i b?t k? ai yêu m?n game Pikachu và game nông tr?i. Hãy th? ch?i và v??t qua t?t c? các màn b?n nhé.

Và còn r?t nhi?u nh?ng game cùng th? lo?i game V?n phòng ?ang ??i b?n khám phá ??y, ??c bi?t là nh?ng game c?c k? thú v? nh?  Sudoku 22048??u Tr??ng 100?ào vàng ?ôi

Game ch?i ???c trên máy tính và ?i?n tho?i!

nongtraitrongmo

Nông tr?i trong m?Nông tr?i trong m?Nông tr?i trong m?
Thể loại: Chơi game trên điện thoại, Nổi bật, Trí tuệ, Văn phòng
Từ khóa: , , , , , , , ,

Gửi link này cho bạn bè:

Bình luận về game này