FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Pikachu phiêu lưu

S? d?ng các phím arrow ?? di chuy?n.
Dùng phím space ?? phóng ?i?n.
Trong game Pikachu phiêu l?u, b?n hãy giúp Pikachu chinh ph?c các nhà hu?n luy?n thú c?a mình v?i màn ra m?t trong cu?c thi truy tìm qu? c?u pokemon.
B?ng kh? n?ng phóng ?i?n c?a mình, Pikachu s? b?t ??u chuy?n hành trình thu th?p qu? c?u Pokemon. ass="aligncenter wp-image-7344 " src="http://luyengame.com/wp-content/uploads/2015/04/pikachuphieuluu1-520x390.jpg" alt="pikachu phiêu l?u" width="287" height="215" />
Trong quá trình thu th?p, Pikachu s? g?p khó kh?n vì s? c?n phá c?a các loài pokemon khác .Vì v?y, ?? có th? hoàn thành nhi?m v? m?t cách suôn s?, b?n ??ng quên giúp Pikachu ?n qu? c?u n?ng l??ng ?? ti?n hóa thành Raichu- m?t bi?n th? cao c?p h?n c?a Pikachu v?i kh? n?ng phóng ?i?n trên 100.000 vôn và kh? n?ng nh?y xa h?n. Hãy giúp Pikachu thu th?p s? c?u pokemon ?? v??t qua bài ki?m tra này nhé.
game pikachu phiêu l?u
Pikachu phiêu l?u v?i giao di?n ?? ho? ??p ch?c ch?n s? ?em ??n cho b?n nh?ng phút giây th? giãn tuy?t v?i bên c?nh nh?ng nhân v?t Pokemon yêu thích c?a mình.
Bên c?nh ?ó, nh?ng game nh? ??t kích – Counter strikeVõ s? giác ??uBomb It 7 c?ng là nh?ng trò ch?i cùng th? lo?i vô cùng h?p d?n mà b?n ??ng nên b? l? khi tham gia ch?i game nhé!

Thể loại: Hành động, Phiêu lưu, Trẻ em
Từ khóa: ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments