FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Pokemon quyết đấu

  Pokemon quy?t ??u la? mô?t trong nh??ng game mang hô?i tu? nh??ng yê?u tô? ki?ch tinh , ha?nh ?ô?ng , nhâ?p vai . ?em la?i cho ng???i co? ca?m gia?c cao vê? ?ô? châ?t cu?a game. Pokemon quy?t ??u  s? mô ph?ng l?i tr?n quy?t ??u gi?a hai nhà hu?n luy?n thú chuyên nghi?p là Melanie và Mars cùng v?i các qu? c?u pokemon cua mình. pokemon quy?t ??u ?ây la? thê? loa?i game mang ti?nh ?ô?i kha?ng ,  B?n s? trong vai Melanie cùng 4 qu? c?u pokemon. Lu?t ch?i gi?ng game king of fighter và r?t ??n gi?n, m?i bên s? s? d?ng m?t pokemon ?? ??u v?i ??i ph??ng. ?? chi?n th?ng tr??c ??i th? s?ng s?, b?n c?n hi?u rõ tính ch?t pokemon c?a mình c?ng nh? ??i th? ?? chi?n th?ng. M?i pokemon có m?t tuy?t chiêu và c?p ?? c?ng nh? kh? n?ng ph?c h?i khác nhau, vì v?y b?n ph?i thay pokemon c?a mình ngay khi chúng b? th??ng n?ng ho?c không còn kh? n?ng tác chi?n. ??i th? s? thua n?u b? m?t máu quá nhi?u, b?n nên chú ý c?t máu c?a mình và ??i ph??ng ?? s? d?ng chiêu ?òn h?p lý nhé. Trong quá trình ch?i, n?u c?m th?y không phù h?p, b?n nên luân phiên các pokemon c?a mình ?? ph?c h?i s?c l?c nhanh h?n. Càng v? sau, thú c?a ??i ph??ng s? càng m?nh và khó h?t máu, b?n s? khó kh?n h?n trong công cu?c thu ph?c ??i ph??ng ??y. game pokemon quy?t ??u   Tro? ch?i yêu c?u nhi?u k? n?ng ? ng??i ch?i nh? thao tác nhanh và tính quy?t ??nh trong các tình hu?ng kh?n c?p. Game h?a h?n s? giúp b?n co? nh??ng giây phu?t thâ?t vui ve? v??i b?n vè và ng??i thân trong nh?ng ngày cu?i tu?n.   ch?i game pokemon quy?t ??u

Thể loại: Hành động, Nhập vai, Đối kháng
Từ khóa: , , , , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments