FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Rambo báo thù

Dùng chu?t ?? c?n và b?n Nh?n space ?? n?p ??n Trong game Rambo báo thù, b?n s? vào vai c?a m?t x? th? r?ng xanh truy lùng nh?ng k? ?ã làm gi?t ch?t b?n bè và ??ng ??i c?a mình. Game th? s? dùng chu?t ?? c?n và b?n ?? h? g?c ??i ph??ng, ng??i ch?i nên chú ý ??n máu và ??n ?? k?p th?i thay ??n. Trong màn ??u tiên ng??i ch?i s? ph?i h? g?c 10 tên theo yêu c?u c?a trò game. N?u ng??i ch?i h? h?t b?n chúng mà v?n còn máu thì s? ti?p t?c tham chi?n ? nh?ng màn ti?p theo. T?ng có 7 viên ??n trong súng c?a Rambo  sau khi b?t h?t c?n n?p ??n vào ngay tránh vi?c ??i ph??ng t?n công mình ??y! Rambo báo thù V?i hàng lo?t Rambo N?i Lo?n 2 và Rambo N?i Lo?n 2 ?ã d?n d?t game th? vào nh?ng màn ch?i ??y h?p d?n và thú v? thì Rambo báo thù còn mang nhi?u tình ti?t k?ch tính h?n n?a. T?i ?ây ng??i ch?i s? vào vai m?t chàng Rambo, ngay khi b? ??i ph??ng h? g?c h?t các ??ng ??i ?ã khi?n chàng trai tr? nên t?c gi?n và quy?t tiêu di?t h?t ??i th?. V?i s? l??ng máu không nhi?u và m?t mình ch?ng ch?i v?i team ??ch khi?n cu?c chi?n không cân s?c càng thêm ph?n thú v?. Game rambo báo thù Hãy tr? l?i công lý và tiêu di?t nh?ng k? thù ??c ác cùng chàng Rambo d?ng c?m b?n nhé! Ngoài ra, còn có nh?ng game cùng th? lo?i game B?n súng nh? game ??t kích – Counter strikeGunny Mini, CF ??t Kích H?a K? Lân, Tr?ng Cây B?n Ma 2, Rambo Lùn 3, B?n nhau ???ng ph?, Tank – B?n t?ng kinh ?i?n, Kinh ?i?n Contra, B?n gà 4 c?ng là nh?ng game thú v? không kém ??y.

Thể loại: Bắn súng, Hành động
Từ khóa: , , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments