FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Rồng lửa nổi giận

Dùng chu?t ?? ch?i. R?ng l?a n?i gi?n là t?a game phiêu l?u ??y h?p d?n ??a b?n vào th? gi?i c?a nh?ng câu chuy?n c? tích th?i trung c? v?i hình ?nh chú r?ng phun l?a ??y quy?n uy. Trong th? gi?i ??y, R?ng l?a s?n ?u?i nh?ng k? thù ??c ác luôn tìm cách gi?t h?i chú và dòng t?c R?ng. B?n s? hóa thân vào chú r?ng và bay kh?p thành ph? ?? tr? thù và v?i s?c m?nh phun l?a c?a mình, hãy ra tay phá h?y nh?ng máy b?n ?á và khinh khí c?u ?ang ch?a súng vào mình. Trong quá trình  kh? n?ng phun l?a là có h?n, do v?y b?n hãy s? d?ng chúng m?t cách h?p lí và ??ng quên ?n th?t nhi?u n?ng l??ng ?? chi?n ??u và l?y h?t nh?ng ??ng ti?n vàng r?i rác kh?p n?i. r?ng l?a n?i gi?n game r?ng l?a n?i gi?nHãy cùng tr?i nghi?m m?t game phiêu l?u v?i ?? h?a c?c k? s?c nét và chân th?c này! V?y nên ??ng b? qua R?ng l?a n?i gi?n các b?n nhé, cùng nh? nh?ng game cùng th? lo?i Game phiêu l?u ?ang ??i b?n khám phá nh?  Cu?c phiêu l?u c?a TarzanTi?u quái SonicHoàng t? ba t?

Thể loại: Phiêu lưu, Trẻ em
Từ khóa:
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments