FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Sát Thủ Súng Ngắm

- S? d?ng phím A ?? ?n n?p và phím S ?? b?n ??u. - Nh?p phím space ?? ng?m và click chu?t ?? b?n. Vùng ??t c?a b?n ?ang b? nh?ng l?c l??ng quân ??i khác chi?m ?óng. B?ng nh?ng k? n?ng cá nhân và kh?u súng ng?m trong tay b?n hãy b?n h? toàn b? k? ??ch, mang l?i cho chúng nh?ng cái ch?t b?t ng? t? nh?ng c? li không t??ng nhé. game sát th? súng ng?m Nói thêm v? x? th? m?t chút nhé! M?i qu?c gia v?i có lý lu?n quân s? khác nhau trong vi?c s? d?ng x? th? b?n t?a, quy ??nh ??i hình và chi?n thu?t. V? c? b?n, m?c ?ích c?a x? th? trên chi?n tr??ng là tiêu hao n?ng l?c chi?n ??u c?a ??i ph??ng b?ng vi?c tiêu di?t nh?ng m?c tiêu có giá tr?, nhân v?t quan tr?ng, th??ng là s? quan.  ch?i game sát th? súng ng?m Là th? lo?i game b?n súng hay và vô cùng h?p d?n. Game sát th? súng ng?m h?a h?n s? mang ??n cho ng??i ch?i nhi?u ?i?u thú v? nhé! Ngoài ra, n?u b?n là ng??i ?am mê th? lo?i game B?n súng, thì ch?c ch?n nh?ng game nh? ??t kích – Counter strikeGunny Mini, CF ??t Kích H?a K? Lân, Tr?ng Cây B?n Ma 2, Rambo Lùn 3, B?n nhau ???ng ph?, Tank – B?n t?ng kinh ?i?n, Kinh ?i?n Contra, B?n gà 4 s? khi?n b?n hài lòng ??y.

Thể loại: Bắn súng, Game hay, Hành động
Từ khóa: , , , , , , , , , , , , , , , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments