FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Siêu xe địa hình

Dùng arrow ?? ?i?u khi?n
Siêu xe ??a hình là m?t trong nh?ng game th? thao hay nh?t hi?n nay v?i nh?ng pha ?ua xe ??a hình  m?o hi?m ngo?n m?c ??y thú v?.
Siêu xe ??a hình
Ng??i ch?i s? ?i?u khi?n siêu xe c?a mình v??t qua ??a hình ?áng g?m này, trên ???ng ?i s? có nh?ng ??ng ti?n vàng, c? g?ng ?n nó ?? có ti?n mua xe m?i ch?t l??ng h?n. T?ng c?ng s? có 9 m?ng, m?ng s? gi?m d?n ngay khi xe b? b? nhào xu?ng ho?c b? ?âm, b?t c? hành ??ng gì khi?n xe té c?ng coi nh? m?t m?ng. M?i ??ng ti?n vàng ng??i ch?i thu ???c s? có giá tr? 200 ??ng. B?n có th? dùng ti?n ?? nâng c?p cho xe c?a mình trong các l?n ?ua k? ti?p!
Game siêu xe ??a hình  
?ua Xe ??a Hình
Phiên b?n m?i nh?t c?a ?ua xe ??a hình mang l?i 1 tr?i nghi?m r?t chân th?c, v?i nhi?u màn ??u th? thách, ?? h?a ??p, hi?u ?ng phong phú, ch?i là mê.


Thể loại: Game online, Nổi bật, Thể thao, Đua xe địa hình
Từ khóa: ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments