FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Solitaire

Game Solitare,  hay còn g?i là game X?p Bài là m?t game ?ánh bài quá quen thu?c v?i chúng ta. Lu?t ch?i r?t ??n gi?n nh?ng ?? chi?n th?ng thì không h? d? dàng. B?n ph?i s?p x?p chúng theo th? t?, ví d? quân 5 ph?i x?p d??i quân 6, quân ?en (Bích, Tép) ph?i ??t d??i quân ?? (Rô, C?) và ng??c l?i. B?n c?ng có th? di chuy?n c? x?p bài mi?n là tuân theo nguyên t?c trên. N?u có c? h?i thì ph?i ??a lên ?? s?p thành 4 cây C?, Rô, Bích, Tép theo th? t? ?? giành chi?n th?ng. solitaire Solitaire là game không ch? th? thách trí nh? c?a b?n mà còn giúp b?n t?ng c??ng kh? n?ng quan sát vì n?u ch? t?p trung ?? x?p các quân bài theo th? t? xanh-??, có th? b?n s? m?t c? h?i l?t các quân bài theo th? t? 4 cây. Và ng??c l?i n?u quá ch?m chú tìm các quân 4 cây b?n c?ng s? d? b? ??ng vì m?t bài. Game ?ánh bài kinh ?i?n này ch?c ch?n s? ?em l?i cho b?n nh?ng giây phút th?c s? thú v?.

Thể loại: Game đánh bài, Nổi bật, Trí tuệ, Văn phòng
Từ khóa: , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments