FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Sonny sống lại

B?n ch? c?n kích vào New game! T?t c? h??ng d?n ch?i s? ???c gi?i thi?u vào tr??c m?i tr?n ??u. ??c gi?i thi?u h??ng d?n và ?i?u khi?n Sonny t?n công k? thù. --------------- Cách ch?i: --------------- - Ch?n qu?ng ánh sáng ?? ?? chi?n ??u th?c, ánh sáng vàng ?? luy?n t?p và nâng cao Level. - Ch?n k? thù t?n công b?ng cách kích chu?t vào nhân v?t và ch?n ph??ng th?c t?n công t? các vòng tròn xu?t hi?n xung quanh. - Khi ?ã có ??ng ??i trong nhóm, b?n có th? b? xung công l?c ho?c b?o v? cho ??ng ??i b?ng cách kích chu?t vào nhân v?t ??ng ??i và ch?n ph??ng th?c b?o v?. --------------- Ph?n  Abilities --------------- - M?i khi t?ng m?t Level b?n s? ???c th??ng m?t ?i?m Ability và m?t ?i?m Attribute. Ability dùng ?? t?ng ph??ng th?c và c?p ?? t?n công; Attribute giúp b?n t?ng m?t trong nh?ng s?c m?nh c?a mình Vitality (Khí l?c), Strength (S?c m?nh), Magic (Ma thu?t) hay Speed (T?c ??). - ?? t?ng ph??ng th?c và c?p ?? cho t?n công, khi ???c m?t ?i?m Ability b?n có th? kéo m?t Ability s?n có trong Ability Pool vào nút c?n thi?t trên b?n ?? Ability Tree. - ?? t?ng s?c m?nh c?a mình, khi ???c m?t ?i?m Attribute b?n có th? kích vào d?u c?ng (+) bên c?nh s?c m?nh nào c?n t?ng. --------------- Ph?n Inventory --------------- Tu? t?ng tr?n ??u b?n s? có th? nh?n ???c các v?t d?ng nh? M?, Áo, Qu?n, Bao tay, V? khí... ?? thay ??i cho nhân v?t nh?m t?ng s?c m?nh. Ngoài ra b?n c?ng có th? mua nh?ng v?t c?n thi?t này trong Shop b?ng cách kích vào qu?ng ánh sáng màu xanh. . B?n có th? l?u game b?ng cách kích vào Save Game ho?c tu? ch?nh các thi?t l?p cho game b?ng cách kích vào Options.

Thể loại: Hành động, Nhập vai, Nổi bật, Phiêu lưu
Từ khóa: , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments