Thích game này? Nhấn
Bình luận


Swing Copters Online

Ch?i Phiên b?n Swing Copters 2 online và t?i v? ?i?n tho?i (link t?i Swing Copters 2 ? d??i)

N?u nh? Flappy Bird ?ã ?ánh d?u tên tu?i c?a Nguy?n Hà ?ông trong làng game di ??ng th? gi?i thì phiên b?n Swing Copters, v?i ?? h?a và l?i ch?i khá gi?ng Flappy Bird, ti?p t?c ?em l?i nh?ng thách th?c cho hàng tri?u ng??i ch?i trên toàn th? gi?i.

Trong game này, b?n s? ?i?u khi?n anh chàng phi c? ng? ngh?nh v?i cánh qu?t trên ??u bay lên trên b?ng cách b?m chu?t vào game, m?i l?n b?m máy bay s? chuy?n h??ng. (n?u b?n ch?i ?i?n tho?i, b?n ch?m tay ?? ?i?u khi?n)

?? giành ?i?m cao khi ch?i game Swing Copters, b?n ph?i giúp chi?c phi c? bay th?t cao và tránh nh?ng cái búa t? liên t?c lao v? phía b?n, ch? c?n ch?m và là Game Over!

M?i ?ây nh?t, Nguy?n Hà ?ông ?ã cho ra m?t phiên b?n Swing Copters 2 cho ?i?n tho?i Android và iOS, b?n có th? t?i ?ng d?ng này cho ?i?n tho?i t?i ?ây!

Phiên b?n m?i này có ?? h?a m??t mà h?n và l?i ch?i c?ng thú v? h?n v?i nh?ng nhân v?t m?i.

Thể loại: Chơi game trên điện thoại, Hành động, Kỹ năng
Từ khóa: ,

Gửi link này cho bạn bè:

Bình luận về game này