FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Tank – Bắn tăng kinh điển

Trò ch?i b?n xe t?ng c? ?i?n ?ây, b?n ?i?u khi?n xe t?ng ch?ng l?i các xe t?ng khác, nh? ??ng ?? b? b?n vào lô c?t nha! B?n Xe T?ng C? ?i?n – Battle City là game ???c thi?t k? l?i theo ??nh d?ng flash d?a trên phiên b?n kinh ?i?n g?c Battle City c?a NAMCO v?i m?t s? tu? bi?n s? mang ??n cho ng??i ch?i s? thú v? và h?p d?n x?ng ?áng v?i tên g?i kinh ?i?n. Trong game này nhi?m v? c?a b?n là b?o v? bi?u t??ng ??i bàng tr??c các ??t t?n công c?a k? thù b?ng cách tiêu di?t nh?ng chi?c xe t?ng ?ang c? g?ng tìm cách phá hu? bi?u t??ng c?a b?n, game s? k?t thúc khi b?n h?t s? m?ng ch?i cho phép ho?c bi?u t??ng b? phá hu?. Game cho phép b?n tu? ch?nh 1 ho?c 2 ng??i ch?i, g?m nhi?u c?p ?? t??ng ?ng v?i nh?ng ??a hình khác nhau, khi ch?i ??n c?p ?? cao b?n s? ph?i chi?n ??u v?i nhi?u lo?i xe t?ng khác nhau, nh?ng t?t c? chúng ??u có ?i?m y?u hãy t?n d?ng chúng ?? hoàn thành m?c tiêu, trong quá trình chi?n ??u s? có nh?ng tr? giúp có ích giành cho b?n hãy ti?p c?n ?? nh?n l?y chúng. Hãy s?n sàng cho m?t cu?c chi?n kh?c li?t, tiêu di?t nh?ng chi?c xe t?ng ?ang có ý ??nh phá hu? bi?u t??ng c?a b?n.

Thể loại: Bắn súng, Chiến lược, Kinh điển, Nổi bật, Văn phòng
Từ khóa: , , , , , , , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments