FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Tèo Đi Thi

Dùng chu?t tr? l?i câu h?i
?ây là c? h?i cho các b?n v?n d?ng d??c nh?ng s? hi?u bi?t và c?ng là c? h?i b? túc l?i thêm ki?n th?c v?  nh?ng ki?n th?c t? xã h?i t? nhiên ??n v?n hóa. Nh?ng câu h?i thu?c nh?ng gói ki?n th?c ph? thông, nh?ng n?u không có s? chu?n b? tr??c s? khó lòng chinh ph?c ???c các câu h?i ?y.
Tèo ?i Thi
 Nh?ng ??ng lo, vì b?n ?ang có c? h?i ???c b? sung nh?ng ki?n th?c c? b?n ??y. Ch?i và nh? ghi l?i nh?ng ?áp án ?? t? tìm hi?u vào l?n sau nhé!
Game Tèo ?i Thi

Thể loại: Chơi mà học, Trẻ em, Trí tuệ
Từ khóa: , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments