Thích game này? Nhấn
Bình luận


Thạch sanh phiêu lưu

Nàng công chúa xinh ??p ?ã b? ??i Bàng Tinh b?t ?i. Hãy giúp Th?ch Sanh v??t qua bao ch??ng ng?i v?t ?? gi?i c?u công chúa. Trên ???ng ?i nh? thu th?p các bát c?m ?? t?ng s?c m?nh và thêm ?i?m.

Th?ch sanh phiêu l?u là game html5 (b?n có th? ch?i game trên ?i?n tho?i). Game s? ??a b?n t?i th? gi?i c?a câu chuy?n c? tích và m?t cu?c phiêu l?u v?i r?t nhi?u màn ch?i thú v? ?ang ch? ?ón b?n phía tr??c

Cách ch?i: Gi? chu?t (ho?c b?m vào ?i?n tho?i n?u b?n ch?i trên ?i?n tho?i) ?? nh?y lên

Game ch?i ???c trên máy tính và ?i?n tho?i!

Th?ch SanhTh?ch SanhTh?ch Sanh
Thể loại: Chơi game online, Chơi game trên điện thoại, Game điện thoại, Nổi bật, Phiêu lưu, Trẻ em, Văn phòng
Từ khóa: , , , ,

Gửi link này cho bạn bè:

Bình luận về game này