Thích game này? Nhấn
Bình luận


Thần bài

Th?n bài – b?n ?ã s?n sàng ?? tr? thành ông vua ?ánh bài ch?a. Nh?ng con bài ma thu?t luôn làm cho ng??i ch?i tò mò, thích thú. Ch?i Game “Th?n bài” ?? tr?i nghi?m ,th? k? n?ng ?ánh bài và th?ng h?t ti?n c?a nhà cái.

Th?n bài d?a trên game Blackjack kinh ?i?n, m?c tiêu c?a trò này là càng c? g?ng ??t ???c t?ng s? ?i?m t? các lá bài trên tay c?a b?n càng g?n 21 thì càng t?t , nh?ng không ???c v??t quá 21 ?i?m , n?u v??t quá 21 thì nhà cái s? th?ng n?u nhà cái ch?a v??t 21 ?i?m.

L?ch s?:

Blackjack xu?t x? t? Pháp, ???c ph? bi?n rông rãi trong các casino v?i cái tên Vingt-et-un.

Cách ch?i:
  • Nhà cái s? phát bài cho ng??i ch?i và mình, m?i ng??i ???c l?y 2 cây.
  • Khi chia, quân ??u tiên trong 2 quân s? ???c l?t lên.
  • N?u ng??i nào ngay trong 2 lá bài ??u có 1 con Ace và 1 trong các con 10, J, Q, K b?t k? thì ng??i ?ó ?ã ???c blackjack, ??ng ngh?a v?i vi?c th?ng ván bài ?ó.
  • Blackjack không ph? thu?c vào ch?t c?a m?i con bài ?? tính k?t qu?.
  • ?i?m h?p l? là t? 17 ??n 21, quá 21 ?i?m là thua.
  • Trong games blackjack không có tính ch?t c? rô bích tép, ch? tính t?ng s? ?i?m t? các lá bài c?ng l?i.

Tính ?i?m :

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ?ng v?i ?i?m s? t??ng ?ng.
J, Q, K là 10 ?i?m.
A : N?u t?ng các quân bài v?i quân A l?n h?n 11 thì A s? là 1 ?i?m.
VD : 1 b? bài g?m A, 9, 8 s? tính là 18 ?i?m
N?u t?ng các quân bài v?i quân A nh? h?n 11 thì A s? tính là 11 ?i?m.
VD : 1 b? bài g?m A, 2, 3 s? tính là 16 ?i?m.
21 là ?i?m s? cao nh?t mà ng??i ch?i có th? giành ???c.
N?u ng??i ch?i l?y thêm bài quá 21 ?i?m thì s? thua ngay l?p t?c, ti?n s? v? tay nhà cái k? c? khi sau ?ó nhà cái c?ng l?y thêm l?n h?n 21 ?i?m.
  • Các l?nh c?a ng??i ch?i trong trò blackjack :
Hit (L?y) : l?y thêm 1 con bài khác, trong tr??ng h?p 2 lá bài ??u tiên c?a mình ?i?m th?p ( <17 ?i?m) thì ph?i b?t thêm (l?y thêm bài).
Stand (D?ng) : gi? bài và nh??ng l??t cho ng??i khác, trong tr??ng h?p 2 lá bài ??u tiên c?a mình có s? ?i?m n?m trong kho?ng t? 17 ??n 21 ?i?m.
Double (G?p ?ôi ti?n) : T?ng g?p ?ôi ti?n ?ã ??t vào quân mình l?y ti?p theo, b?n s? th?ng ho?c thua g?p 2 l?n s? ti?n mình ??t c??c ?? tr? thành t? phú ho?c ?n xin trong vài phút.
Split (Chia) : N?u ???c chia cho 2 con cùng s? (VD : 9,9) hay ch? (VD : J, J) thì ng??i ch?i có th? tách b? ??y ra ?? l?y thêm bài cho m?i con.
Deal (??u hàng) : B? bài và ch?p nh?n m?t n?a s? ti?n ??t c??c.
  • ??t ti?n :
M?i tr?n, ng??i ch?i ??t ti?n v?i nhà cái và ?n thua v?i nhà cái. S? ti?n ??t c??c không v??t quá s? ti?n b?n ?ang có (hi?n t?i).

 

Th?n bàiTh?n bàiTh?n bài

Game ch?i ???c trên máy tính và ?i?n tho?i!

B?n hãy dùng m?t ?ng d?ng ??c QR code ??c mã d??i ?ây ?? ch?i game này trên ?i?n tho?i nhé!

thanbaiqr

 

Thể loại: Chơi game trên điện thoại, Game đánh bài, Nổi bật, Trí tuệ
Từ khóa: , , , , , , , , ,

Gửi link này cho bạn bè:

Bình luận về game này