FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Thần Thoại Hy Lạp

Ng??i con trai ??u tiên c?a th?n Zeus ?ã quy?t tâm r?i b? ??nh Olympus ?? ?i tìm m?t cu?c s?ng mà mình m? ??c. ch?i game th?n tho?i Hy L?p Trên ???ng ?i,  chàng ???c th?n linh giao phó r?t nhi?u th? thách nh?m th? thách kh? n?ng c?a chàng, ?ó không ch? là nh?ng th? thách trí tu? mà còn là nh?ng th? thách v? lòng can ??m, v? tính chính tr?c... Chàng c?ng yêu th?m m?t v? n? th?n, và ?? chinh ph?c nàng, chàng c?ng ph?i v??t qua r?t nhi?u khó kh?n, tr? ng?i ?? ??n ???c v?i nàng. Th?n Tho?i Hy L?p là nh?ng câu chuy?n ??y h?p d?n v?i nhi?u màn ch?i khác nhau, m?i màn ch?i là m?t câu ??, m?t th? thách ph?i v??t qua. Chinh ph?c nh?ng th? thách này, b?n s? tr? thành m?t ng??i anh hùng th?t s? v?i m?t cái ??u ??y trí tu?, m?t trái tim bi?t yêu th??ng và lòng qu? c?m không khu?t ph?c tr??c b?t k? khó kh?n nào. Và ?ó chính là m?t truy?n thuy?t v? chính b?n, v? anh hùng ??u tiên! game th?n tho?i Hy L?p Bên c?nh ?ó, nh?ng game nh? V??t ng?cCu?c phiêu l?u c?a ZeldaBão táp sa m?c c?ng là nh?ng trò ch?i cùng th? lo?i  Game phiêu l?u h?a h?n s? mang ??n cho ng??i ch?i nhi?u c?m giác thú v? và khó quên ??y

Thể loại: Phiêu lưu, Trí tuệ
Từ khóa:
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments