FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Thỏ con học bay

- chu?t: ch?nh góc và h??ng
- arrow: gi? th?ng b?ng
Th? con h?c bay: Th? con t? lâu v?n ??c m? ???c bay lên trên cao gi?ng nh? nh?ng chú chim ??i bàng. B?n hãy giúp th? con th?c hi?n ???c ??c m? c?a mình nhé!
Nhi?m v? c?a b?n là ?i?u khi?n th? con qua m?i l?n b?n ?n nh?ng v?t trên không trung ?? chúng có th? h? tr? th? bay cao và xa h?n và dùng ti?n ?? nâng c?p cho nh?ng chuy?n bay ti?p theo c?a th?.
Th? con h?c bay
Th? con h?c bay ?òi h?i nh?ng k? thu?t chuyên nghi?p ?? có th? giúp th? con bay cao và xa h?n nh?m ??t ???c s? ?i?m tuy?t ??i ?? qua nh?ng màn k? ti?p.
Game th? con h?c bay

Thể loại: Game vui, Kỹ năng, Trẻ em
Từ khóa: , , , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments