FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Thợ săn cánh cụt 2

S? d?ng chu?t ?? b?n chim cánh c?t. N?u b?n là m?t ng??i yêu s?n b?n, thì ngoài game B?n v?t kinh ?i?n, Th? s?n cánh c?t 2 ch?c ch?n s? làm b?n yêu thích. Game b?n súng Th? s?n cánh c?t 2 s? khá là th? thách v?i nh?ng x? th? m?i vào ngh? do chim cánh c?t là nh?ng chú chim khôn ngoan, bi?t bay thành nhi?u vòng t? th?p lên cao và ?n n?p sau nh?ng t?ng b?ng ?? tránh ??n. ?? chi?n th?ng b?n c?n th? hi?n k? n?ng ng?m b?n chu?n, t?c ?? b?n nhanh, kh? n?ng phán ?oán h??ng bay chính xác.  Th? s?n cánh c?t 2 Game có nhi?u màn ch?i, m?i màn yêu c?u s? l??ng chim b?n c?n b?n trúng khác nhau. Và s? l??ng ??n b?n cho m?i con là 5 viên ,n?u s? d?ng h?t và v?n ch?a b?n trúng t?c là b?n ?ã ?? l?t l??i 1 con. Chúc b?n tr? thành m?t x? th? c? khôi nhé! Game th? s?n cánh c?t 2 B?n có th? ch?i thêm game B?n súng cùng th? lo?i nh? ??t kích – Counter strikeGunny Mini, CF ??t Kích H?a K? Lân, Tr?ng Cây B?n Ma 2, Rambo Lùn 3, B?n nhau ???ng ph?, Tank – B?n t?ng kinh ?i?n, Kinh ?i?n Contra, B?n gà 4 ?ây c?ng là nh?ng game r?t hay trên Luy?n game ?ang ???c các b?n tr? yêu thích.

Thể loại: Bắn súng, Trẻ em
Từ khóa: , , , , , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments