FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Tiệm spa của Sami

B?n ngh? sao khi con gái không làm ??p? Có ph?i cô ?y ch?a bi?t yêu b?n thân mình hay ch? là ch? bi?t n?i nào s? d?y mình cách làm ??p. Spa s? là n?i t? v?n mi?n phí cho phái ??p.Hãy cùng tham gia trò ch?i qu?n lý hay ?? tr? thành m?t chuyên viên spa tài ba giúp nhi?u b?n gái có v? ngoài xinh ??p nhé ! Ti?m spa c?a Sami C?ng gi?ng nh? game Ti?m spa vui v? thì b?n s? là m?t cô ch? nh? xinh x?n, ?a tài c?a m?t spa làm ??p n?i ti?ng nh?t nhì trong thành ph?. V?i uy tín cao v? ch?t l??ng c?ng nh? phong cách ph?c v?, m?i ngày s? khách tìm ??n spa là r?t ?ông, nhi?m v? c?a b?n là ?ón ti?p khách v?i thái ?? vui v?, thân thi?n và th?c hi?n các quy trình ch?m sóc c? th? theo yêu c?u c?a khách.   Game ti?m spa c?a Sami   Bên c?nh ?ó, các b?n có th? th? tài thêm v?i Tình Công S?C?a Hàng Hoa 2Phòng ng? c?a công chúa c?ng là nh?ng game thú v? không kém ??y.

Thể loại: Bạn gái, Chăm sóc
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments