FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Trang Điểm Võ Tắc Thiên

Game Trang ?i?m Võ T?c Thiên thu?c th? lo?i game b?n gái v?i thi?t k? mô ph?ng l?i nh?ng ki?u trang ?i?m và trang ph?c th?i x?a c?a nhân v?t Võ T?c Thiên, v? n? Hoàng ?? duy nh?t trong l?ch s? Trung Hoa. Võ T?c Thiên là m?t nhân v?t uy quy?n và có v? ??p nghiêng n??c nghiêng thành. Hãy tham gia vào game này và thi?t k? nhân v?t Võ T?c Thiên theo ý thích c?a mình nhé.
votacthien
?? ch?i game này, các b?n c?n nh?p chu?t vào các bi?u t??ng ???c bên trái, các b?n s? ???c cung c?p nh?ng v?t ph?m c?n thi?t ?? t?o nên hình ?nh nhân v?t Võ T?c Thiên. Hãy nh?p chu?t trái vào các v?t ph?m ?y và di chuy?n v? phía nhân v?t Võ T?c Thiên ? bên ph?i màn hình nhé. Chính b?n s? là ng??i thi?t k? n??c da tr?ng nõn nà, ?ôi m?t ph??ng kiêu sa, ?ôi môi g?i c?m, ki?u tóc quy?n r? l?n nh?ng b? trang ph?c l?ng l?y ch?n cung ?ình x?a khi tham gia vào game này ?ó.
V?i ?? h?a s?c nét, mô ph?ng toàn di?n hình ?nh nhân v?t Võ T?c Thiên t? ki?u tóc ??n gi?n lúc m?i nh?p cung ??n khi tr? thành v? n? hoàng ?? ??y uy nghi. ?ây s? game mà các b?n gái không th? b? qua ???c.

Thể loại: Bạn gái, Trang điểm
Từ khóa: ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments