FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Trồng Cây Bắn Ma 2

N?u b?n là fan c?a game Plants vs Zombies n?i ti?ng, b?n s? th?y nh?ng hình ?nh game  Tr?ng Cây B?n Ma 2 th?t quen thu?c v?i nh?ng loài cây ng? ngh?nh và nh?ng con zombie g?m ghi?c. Trong Game Tr?ng Cây B?n Ma 2, nhi?m v? c?a b?n là b?o v? ngôi nhàtr??c s? xâm l?n c?a ?ông ??o bè l? Zombies. B?n s? ???c giúp s?c b?i m?t h? th?ng các lo?i cây tr?ng v?i nh?ng v? khí và ch?c n?ng khác nhau ?? c?n tr? b??c ti?n c?a l? Zombies này. Ch?i game tr?ng cây b?n ma 2 Ngoài ra, n?u b?n là ng??i ?am mê th? lo?i game B?n súng, thì ch?c ch?n nh?ng game nh? ??t kích – Counter strikeGunny Mini, CF ??t Kích H?a K? Lân, Tr?ng Cây B?n Ma 2, Rambo Lùn 3, B?n nhau ???ng ph?, Tank – B?n t?ng kinh ?i?n, Kinh ?i?n Contra, B?n gà 4 s? khi?n b?n hài lòng ??y.

Thể loại: Bắn súng, Hành động, Kinh điển, Phòng thủ pháo đài
Từ khóa: , , , , , , , , , , , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments