FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Trùm Bi-a

Bi-a t? lâu ?ã tr? thành môn th? thao quen thu?c v?i các b?n tr? b?i l?i ch?i r?t d? làm quen cùng v?i tính t??ng tác cao, khi b?n có th? làm vài ván c? v?i nh?ng ng??i b?n thân c?a mình trong nh?ng lúc r?nh r?i.
??n v?i Trùm Bi-a, b?n s? có c? h?i ???c th? s?c mình v?i nh?ng màn ch?i vô cùng h?p d?n.
B?n có th? ch?n ch? ?? Practice ?? th?c hành và làm quen v?i game Bi-a.
Ch? ?? Arcade: Hãy ?ánh th?t nhi?u bi vào l? trong th?i gian h?n ch? ?? ghi ?i?m!
Ch? ?? Challenge: Th? thách tài ?ánh bi-a c?a b?n v?i 8 màn ch?i ??y  h?p d?n
vs Computer: ??i ??u v?i m?t ??i th? chuyên nghi?p và giành chi?n th?ng!
game billard
Hãy cùng tr?i nghi?m game bi-a ??nh cao v?i ?? h?a và l?i ch?i c?c k? chân th?c này, và ch?c ch?n m?t ?i?u, sau khi chinh ph?c các màn ch?i ? ?ây, b?n ?ã tr? thành m?t Trùm bi-a th?c th?!
ch?i game billard
Và khi ?ã s?n sàng, thì game Bi-a ch?i nhi?u ng??i s? là game dành cho b?n, b?n có th? ch?i v?i nh?ng ??i th? th?t t? kh?p n?i trên th? gi?i, ch?i game bi-a nhi?u ng??i t?i ?ây
T?i trang Bi A 3D v? ?i?n tho?i

Bi A 3D

Bi-a 3D nay ?ã có phiên b?n dành cho ?i?n tho?i Android, còn ch?n ch? gì n?a mà không t?i ngay v? ?i?n tho?i c?a...
( l??t t?i: 143910 ) | T?i game v? ?i?n tho?i
   

Thể loại: Bi-a, Nổi bật, Thể thao
Từ khóa: ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments