FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Trượt Tuyết Biểu Diễn 2

- S? d?ng phím lên ?? ch?y t?i và xu?ng ?? ch?y lùi.
- Nh?n phím tráiph?i ?? gi? th?ng b?ng.
- Nh?n phím 123 ?? th?c hi?n các ??ng tác bi?u di?n.

Hãy th? s?c th? s?c v?i môn th? thao mùa ?ông m?o hi?m ???c yêu thích b?i hàng tri?u ng??i trên th? gi?i b?i nh?ng pha trình di?n ??p c?ng nh? nh?ng c?m giác ??y s?c m?nh và hào h?ng c?a game này!
Tr??t Tuy?t Bi?u Di?n 2 s? ??a b?n ??n v?i nh?ng tr?i nghi?m chân th?c nh?t c?a b? môn th? thao ??nh cao này.
Nhi?m v? c?a b?n trong game là hãy gi? th?ng b?ng trên ch?ng ???ng c?a mình và th?c hi?n nh?ng ??ng tác k? thu?t ??p trên không ?? ghi ?i?m.

game tr??t tuy?t bi?u di?n


ch?i game tr??t tuy?t bi?u di?n

Thể loại: Thể thao, Trượt tuyết
Từ khóa: ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments