FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Ước mơ làm giàu

S?  h?u cho mình ??c m? là ?i?u c?n thi?t cho cu?c s?ng,nh?ng có m?y ai ?? quy?t tâm ?? th?c hi?n ?i?u mình mong mu?n .  Bi?n gi?c m? thành s? th?t là c? khóa trình lên k? ho?ch và b?t ??u t?ng b??c hoàn thành nó. ??i v?i Molly thì d??ng nh? ??c m? c?a cô ?ang di?n ra m?t cách suôn s?. Cô trúng gi?i ??c bi?t ???c t?ng c? m?t ngôi nhà bi?t th? nh?ng bên trong thì ch?a có n?i th?t vì th? ?? hoàn thành gi?c m? c?a cô. Cô làm vi?c r?t ch?m ch? cho ngôi nhà xinh ??p c?a mình . ??c m? làm giàuKinh doanh ?? làm giàu là cách nhanh nh?t ?? cô ??t ???c ?i?u mình mu?n.  Nh? làm ti?m tóc, ph?c v? nhà hàng, trông tr? …. Nhi?m v? c?a b?n là giúp cô ?y hoàn thành nhi?m v? ? m?i màn ch?i.Và hoàn thành xu?t s?c các ch? tiêu ?y. Sau khi Molly ki?m ???c nhi?u ti?n thì cô ?y s? mua s?m ???c nhi?u th? cho ngôi nhà yêu th??ng c?a mình.Game ??c m? làm giàu Game ??c m? làm giàu không ch? là game mang tính gi?i trí mà còn mang ý ngh?a giáo d?c cao.?? mình tr? nên s?ng có ý ngh?a thì c?n có nh?ng ??c m? .Có ??c m? thôi ch?a ?? c?n có s? ch?m ch? và thông minh ,b?n s? ??t nh?ng di?u mình mong mu?n. Và còn r?t nhi?u nh?ng game cùng th? lo?i game b?n gái ?ang ??i b?n khám phá ??y, ??c bi?t là nh?ng game c?c k? thú v? nh? Mua Hàng Khuy?n MãiNàng tiên cáNông tr?i vui v? 2

Thể loại: Bạn gái, Quản lý, Văn phòng
Từ khóa: , , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments