Thích game này? Nhấn
Bình luận


Vua Bi-a siêu tốc

B?n có th? ?ánh bao nhiêu bi vào l? tr??c khi th?i gian h?t? Hãy ?ánh h?t bi th?t nhanh ?? ghi ?i?m nhé! ?ánh trúng nhi?u qu? vào l? s? ???c ?i?m bonus.

Vua Bi-a siêu t?c là game bi-a v?i ?? h?a 3D c?c ??p ???c r?t nhi?u ng??i yêu thích. Game ch?i ???c trên c? ?i?n tho?i và Ipad nên b?n có th? ch?i game này m?i lúc m?i n?i. Th?t tuy?t ph?i không?

bia_709x396

bia_709x3962
Game ch?i r?t t?t trên ?i?n tho?i và Ipad, b?n có th? dùng ?ng d?ng ??c QR code trên ?i?n tho?i quét code sau ?? ch?i game Vua Bi-a siêu t?c

biaqr

Game ch?i ???c trên máy tính và ?i?n tho?i!

T?i trang Bi A 3D v? ?i?n tho?i

Bi A 3D

Bi-a 3D nay ?ã có phiên b?n dành cho ?i?n tho?i Android, còn ch?n ch? gì n?a mà không t?i ngay v? ?i?n tho?i c?a…

( l??t t?i: 143910 ) | T?i game v? ?i?n tho?i

 

 

Thể loại: Bi-a, Chơi game trên điện thoại, Game điện thoại, Nổi bật, Thể thao
Từ khóa: , , , , , , , ,

Gửi link này cho bạn bè:

Bình luận về game này