FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Vua Đánh Poker

??n v?i Poker, nh?ng ?i?u b?n c?n không ch? ??n gi?n là ti?n ?? c??c mà còn là m?t s? li?u l?nh cùng cái ??u l?nh t?nh táo trong su?t nh?ng ván bài nóng b?ng

game vua ?ánh poker

Lu?t ch?i h?n b?n c?ng ?ã n?m r?t rõ. Quy?n l?a ch?n ?? theo 1 ván bài có t?ng c?ng 5 ?i?u nh? sau: Fokl: khi 2 lá trên tay quá th?p, b?n ???c quy?n b?. Check: ?i?u này s? x?y ra khi tr??c b?n, nh?ng ng??i ch?i khác không ??t c??c, và khi b?n check bài ngh?a là b?n mu?n 1 ph??ng án an toàn, không b? thêm chip nh?ng v?n ???c theo bài.

ch?i game vua ?ánh poker

Bet: c??c 1 l??ng chip ?? bu?c ng??i ch?i sau c??c theo mình n?u mu?n theo ti?p ho?c b? ván bài. V?i ?i?u ki?n tr??c b?n ch?a có ai c??c.

Trong tr??ng h?p tr??c b?n ?ã có ng??i c??c, và b?n mu?n theo ván bài này, b?n s? dung quy?n Call và b? ra s? chip b?ng v?i s? chip mà ng??i ?ã ??t c??c tr??c ?ó. Và cu?i cùng là Raise: ??t c??c 1 s? ti?n l?n h?n s? mà ng??i ch?i tr??c v?a c??c, ?ây là hành ??ng gây áp l?c th??ng th?y.

N?u b?n quan tâm ??n game ?ánh bài, b?n có th? t?i v? cho ?i?n tho?i game ?ánh bài ??nh cao nh?t hi?n nay t?i ?ây
iOnline 320 - Ch?i Bài ??m Ch?t Dân Gian
H? tr? t?t các dòng máy, ch?i Bài c?c ch?t và cùng Hot Girl nh?n nhi?u quà h?p d?n....


Thể loại: Game đánh bài
Từ khóa: , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments