FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Vườn cây của bé

S? d?ng chu?t ?? tr?ng cây và thu ho?ch.
Trong trò ch?i này, b?n hãy giúp bé nh?ng k? thu?t làm v??n c? b?n nh? tr?ng cây c?n có d?ng c? gì? làm th? nào ?? có cây xanh phát tri?n xanh t?t? lúc nào thu ho?ch ???c? ...
??u tiên, b?n s? cùng bé ?i ch? ch? ch?n mua nh?ng công c?, h?t gi?ng, phân bón và trang ph?c làm v??n. L?a ch?n b?ng cách click chu?t th?t nhanh, ??ng ?? bé ??i lâu, em s? bu?n và khóc ?ó, và b?n s? thua cu?c.
V??n cây c?a bé
Ti?p theo b?n s? l?n l??t h??ng d?n bé cách tr?ng cây, t? x?i ??t, gieo h?t, t??i n??c, bón phân,…Trong quá trình làm vi?c n?u Lyly m?t b?n có th? cho bé ?n k?o, ho?c ??a ?? ch?i cho bé ?? bu?n khi ng?i ch? cây l?n.
Trò ch?i tr?ng cây nông nghi?p có v? ng? ng?nh  nh?ng l?i thu hút ng??i ch?i b?i s? ??n gi?n, ?áng yêu và bình d?, g?n g?i v?i cu?c s?ng th??ng ngày.
Game v??n cây c?a bé
Bé LyLy r?t ch?m chú và ch?m ch?  ch?m sóc v??n r?t t?t, cây ?ã n? r?t nhi?u hoa, cà chua và cà tím c?ng ?ã chín, hãy giúp bé thu ho?ch nhé.

Thể loại: Bạn gái, Trẻ em
Từ khóa:
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments