Thích game này? Nhấn
Bình luận


Vương quốc kẹo ngọt

V??ng qu?c k?o ng?t  – tr?i nghi?m 1 V??ng qu?c r?t nhi?u k?o, th?ch, bánh v?i ?? màu s?c. Cách ch?i vô cùng ??n gi?n nh?n vào k?o, th?ch… t?i thi?u 3 lo?i cùng màu.

M?t s? viên th?ch có phép combo c?c m?nh, b?n có th? t?o ra nh?ng viên th?ch ??c bi?t này b?ng cách ghép càng nhi?u th?ch gi?ng nhau càng t?t. Hãy hoàn thành m?c tiêu và ??t ?i?m s? cao nh?t có th? trong th?i gian quy ??nh.

Bên c?nh ?ó, nh?ng game nh? Sudoku 22048??u Tr??ng 100?ào vàng ?ôi c?ng là nh?ng trò ch?i cùng th? lo?i vô cùng h?p d?n mà b?n ??ng nên b? l? khi tham gia ch?i game nhé!

 

Game ch?i ???c trên máy tính và ?i?n tho?i!

vuongquoc

V??ng qu?c k?o ng?t 2V??ng qu?c k?o ng?t 2V??ng qu?c k?o ng?t 2
Thể loại: Chơi game online, Chơi game trên điện thoại, Game nhiều level, Game điện thoại, Nổi bật, Trẻ em, Trí tuệ, Văn phòng
Từ khóa: , , , , ,

Gửi link này cho bạn bè:

Bình luận về game này