Thích game này? Nhấn
Bình luận


Zuma Revenge

Game Zuma Revenge là phiên b?n m?i nh?t c?a game Zuma kinh ?i?n và phiên b?n Zuma 2, Zuma Deluxe
Game Zuma b?n bóng phiên b?n này h?p d?n h?n r?t nhi?u v?i các màn ch?i m?i và ?? h?a tuy?t ??p! B?n s? cùng chú ?ch xanh phiêu l?u trong r?ng r?m cùng v?i các b? t?c da ??. Các màn ch?i s? k?ch tính h?n và thú v? h?n v?i nh?ng lo?i hoa qu? b?n có th? ?n ?? ki?m thêm ?i?m, các bóng màu n?, lùi l?i….

zumas-revenge-29

Cách ch?i c?a game Zuma Revenge c?ng gi?ng nh? các phiên b?n Zuma tr??c kia là game Zuma kinh ?i?n Zuma Deluxe, b?n dùng chú ?ch ?? b?n tan nh?ng viên bi có cùng màu s?c tr??c khi chúng ch?y xu?ng l? t? th?n!

zumarevenge

B?n có th? ch?i game này trên ?i?n tho?i v?i phiên b?n m?i c?c hay Zuma phép thu?t

Thể loại: Nổi bật, Trí tuệ, Văn phòng
Từ khóa: , ,

Gửi link này cho bạn bè:

Bình luận về game này