One More Sushi

được thêm vào 2014-05-14T06:55:23.000Z
Phóng to
Miêu tả:

Stack sushi and try to build the tallest sushi tower ever! Enjoy sweet graphics, 11 different sushi types and arcade mechanic that won't let you get bored!

Các trò chơi liên quan
Được tài trợ