Tetrix Pirates Tale

được thêm vào 2014-05-21T15:05:03.000Z
Phóng to
Miêu tả:

Help the pirates collect their tetrix gems by solving the tiles puzzle. Try to make an horizontal line of 10 blocks with no interruptions and it will disappear.

Các trò chơi liên quan
Được tài trợ